คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปรัชญา

- เศรษฐกิจจะก้าวไกล ถ้าคนไทยก้าวทันเทคโนโลยีแห่งข้อมูล

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ถูกต้องพร้อมที่จะ นำไปปฎิบัติงานได้จริง ตามองค์กรต่างๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับการจัดระบบสารสนเทศของธุรกิจด้วยตนเอง

- เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บัณฑิต เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว สามารถที่จะไปศึกษาค้นคว้า และ/หรือเพิ่มเติมติดตามเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ประภาศรี บิดาศักดฺ์

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- -------------------------------------------------

อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์เอกคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ปริญญาตรี วทบ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- อาจารย์ประจำโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนินตั้งแต่ปี2549-2551
- ระบบฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

Award & Certificate

-

Research (งานวิจัย)

- การพัฒนาระบบการลงทะเบียนสอบดทียบโอนรายงิชาระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงสร้างข่อมูลและขั้นตอนวิธี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่2 เรื่องการวิจัยด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แบบก้าวหน้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

อาจารย์ประวีณ ไม้เกตุ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย(S-MDN) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- เครือข่ายคอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Award & Certificate

- MikroTIK MTCNA (1609NA083)4-09-2016

Research (งานวิจัย)

- การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนการโดยสารรถโรงเรียนและการทัศนศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ TECHCON 2018
- การพัฒนาระบบค้นหาตำแหน่งที่ว่างสถานที่จอดรถยนต์และแสดงผลผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ TECHCON 2020

อาจารย์เบญจมาภรณ์ จันทร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก อยู่ในระหว่างการศึกษา

- ปริญญาโท คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศม.) ปี 2557 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี 1. คณะสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ.) ปี 2546 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต ปี 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- 2548-2556 อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
- 2557-2561 อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
- 2562-2564 อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมสังคม คณะนวัตกรรมการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- 2565-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบคลังข้อมูลทางธุรกิจ, การวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกิจ, เทคโนโลยีเว็บ, การออกแบบแอนิเมชั่น, คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

Award & Certificate

- 1. รางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ปี 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
2. รางวัลสุดยอดครูดี ของคณะกรรมการการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2560

Research (งานวิจัย)

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ในรายวิชา การใช้โปรแกรมสานักงานขั้นสูง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ปี 2561
2. การจัดการศึกษาในระบบฝึกทวิภาคีในยุค 4.0 ปี 2562
3. กระบวนการดาเนินธุรกิจเพื่อสังคมด้านบริการอุปกรณ์สาหรับผู้สูงอายุ ปี 2562

Connect