Previous Next

เกี่ยวกับคณะ

รู้จักคณะ

“รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส กิจกำแหง”

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ คณบดีรุ่นบุกเบิกวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ยังคงดำรงตำแหน่งจวบจนถึงปัจจุบัน ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ผู้บริหารมาร่วม 13 ปี จัดได้ว่าเป็นอาจารย์ที่สอนดี สอนเก่ง ด้วยคารมคมคาย ฝีปากกล้า จัดจ้าน ชนิดที่เรียกได้ว่า “ฟังอาจารย์สอนเพลินจนลืมทุกข์ เพราะมีประสบการณ์เป็นอาจารย์มานานถึง 30 กว่าปี

ปรัชญา : “สมาร์ททักษะ ลักษณะโดดเด่น เน้นวิชาการ ผสานคุณธรรม นำธุรกิจ”

วิสัยทัศน์ : “คณะบริหารธุรกิจมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กับการมีคุณธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความ ต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม”

ปณิธาน: “มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละธุรกิจได้”

- คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในความรับผิดชอบของ “รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส กิจกำแหง” ผู้เป็น “คณบดี” เปิดการเรียนการสอน 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทำไมต้องมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม “รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส” กล่าวว่า เพราะคณะบริหารธุรกิจของ STC มีความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เรามีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพทางวิชาการสูง มีความรู้ ความสามารถระดับแถวหน้าของเมืองไทย เรายังมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด แม้นอกเวลาเรียนหากนักศึกษามีปัญหาก็สามารถปรึกษาอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา

- “นักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จะได้สัมผัสถึงความรัก ความเอาใจใส่ของครูอาจารย์ ที่ประกบกับนักศึกษาแบบตัวต่อตัว ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด การเรียนการสอนที่นี่เน้นทำจริง ปฏิบัติจริง อย่างสาขาวิชาการตลาดนักศึกษาจะได้เรียนรู้การขายผ่านโลกออนไลน์ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการขาย ซึ่งเป็นเทรนด์การขายในยุค Gen Y และด้วยประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์สอนสถาบันอุดมศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท-เอก หลายสถาบัน ทำให้เห็นภาพใหญ่ของโลกธุรกิจมากมาย สามารถนำมาถ่ายทอดสู่อาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ได้นำมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของโลกธุรกิจในปัจจุบันได้ตรงจุดมากขึ้น นี่คือ ความพิเศษของคณะบริหารธุรกิจที่ STC”

- เมื่อเรียนรู้ในโลกของธุรกิจผ่านสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อย่างแตกฉานแล้ว ในโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อเรียนจบปริญญาตรีแล้วต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน ไม่เพียงความรู้ ความสามารถเท่านั้นที่องค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชนต้องการ

- “คนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเป็นคนดีด้วย เก่งแต่ไม่เป็นคนดี สังคมไม่ต้องการ เพราะจะนำปัญหามาสู่สังคม แต่บัณฑิตของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นอกจากเก่งและดีแล้ว ยังเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ คนดีที่ว่านั้นต้องจิตใจงดงาม ผมเชื่อในเรื่องบาปบุญ ดังนั้น การเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงเป็นการผสมผสานหลายศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน เพราะคนเราจบมาทำงาน ไม่ได้เก่งอยู่คนเดียว แต่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้ด้วย”

- เกรดไม่ได้บ่งบอกถึงความสำเร็จของการศึกษา เพราะยังมีองค์ประกอบอื่นอีกมากมาย ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตที่ทุกคนควรมี และหากต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตควรยึด “3 ลูกแก้ว” ลูกแก้วดวงแรก มีคุณธรรมจริยธรรม ความดี ยึดมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ลูกแก้วดวงที่สอง คือ พลังแห่งความคิดบวก คิดดี คิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา ลูกแก้วดวงที่สาม คือ การลงมือปฏิบัติ จะพบกับความสำเร็จในชีวิต

- เรียนจบคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จะทำงานอะไรได้บ้าง “รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส” กล่าวว่า ทำงานได้หลายอย่าง ไล่เรียงตั้งแต่เป็นนักขาย ซึ่งตลาดต้องการจำนวนมาก เป็นนักการตลาด ซึ่งตลาดก็ต้องการจำนวนมาก เป็นพนักงานออฟฟิศ เป็นนักวางแผนธุรกิจ ทำอีเวนท์ ประกอบอาชีพส่วนตัว ทำงานในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สบายมาก “มาเรียนอย่าคิดว่าแค่ครูศิษย์ แต่ควรมาสร้างประสบการณ์ชีวิตร่วมกัน ไม่สำคัญเพียงแค่บริหารธุรกิจ แต่บริหารชีวิตสำคัญยิ่งกว่า เพราะแม้หลายคนบอกว่าบริหารธุรกิจสำคัญ แต่การบริหารชีวิตสำคัญยิ่งกว่า ซึ่งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจะเติมเต็มให้แก่นักศึกษาทุก ๆ คน”

Connect