จงชอบในสิ่งที่ใช่ จงรักในสิ่งที่เป็น

รองศาสตราจารย์ ดร. โอภาส กิจกำแหง

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก พ.ศ.2548 ภาควิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ปริญญาโท พ.ศ.2534 MBA การตลาด มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาซิตี้ สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี พ.ศ.2532 ภาควิชาการบริหารงานบุคคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- พ.ศ. 2528 โต้วาทีครั้งแรกในระดับอุดมศึกษา และได้เป็นแชมป์โต้วาทีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในปีเดียวกัน และเริ่มเป็นนักพูดของมหาวิทยาลัยตั้งแต่นั้นมา โดยร่วมส่งเสริม และสร้างสรรค์กิจกรรมในการพูดทุกประเภท อาทิ การโต้วาที แซววาที การเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ การพูดสุนทรพจน์ รวมถึงการเป็นผู้ฝึกสอนทางด้านการพูดให้กับนักศึกษารุ่นน้องต่อๆ มาเป็นจำนวนมาก ภายใต้การสังกัดของชมรมปาฐกถาและโต้วาทีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งสามารถสร้างทีมนักโต้วาทีให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ มากที่สุดในระดับมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน
- พ.ศ. 2534-2546 หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด
- พ.ศ. 2535–ปัจจุบัน เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายทั้งภาครัฐบาล และเอกชน มากกว่า 1,000 บริษัท ในหัวข้อต่างๆ อาทิ เทคนิคการขาย การตลาด การบริการ การสร้างทีมงาน ภาวะผู้นำ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดต่อหน้าที่ชุมชน เทคนิคการสื่อสาร ฯลฯ
- พ.ศ. 2537 ออกรายการ “ทีวีวาที” ทางโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 ในญัตติแรก “กินเพื่ออยู่ หรืออยู่เพื่อกิน”
- พ.ศ.2546 ทำรายการโทรทัศน์ “คารม คมคิด” โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนาวาทศิลป์ จำกัด เป็นรายการที่เกี่ยวกับการพูดโดยตรง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ได้รับความนิยมสูงมาก และประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
- พ.ศ.2559-2562 ที่ปรึกษาส่วนงานบริการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


การทำงานในอดีต

- หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนาวาทศิลป์ จำกัด (ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์)
- ที่ปรึกษาส่วนงานบริการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด
- ประธานที่ปรึกษา บริษัท สปอร์ตรอน จำกัด
- ประธานที่ปรึกษา บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์ The Power Network
- ประธานที่ปรึกษา นิตยสาร Proud
- ประธานที่ปรึกษา บริษัท บ้านสวนน้ำ จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิตยสาร Business Owner
- ที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
- อาจารย์พิเศษในระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกใน สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยธนบุรี และ ที่ปรึกษาในโครงการปริญญาโทใน สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการผลิตตำราวิชาการของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบดุษฎีนิพนธ์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
การทำงานในปัจจุบัน
- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสด้อม โปร จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ วิชั่นมิชชั่น จำกัด
- ประธานที่ปรึกษา บริษัท เอ็มพาวเวอร์ ลิงค์ จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่าย ซี-ออยล์)
- วิทยากรรับเชิญในการบรรยายและให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด การขาย การบริการ การบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคลเชิงจิตวิทยา การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ การปรับทัศนคติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ฯลฯ ให้กับองค์กรในภาครัฐและเอกชน

Award & Certificate

- รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2556
- โล่รางวัล “ญาณสังวร” ผู้ได้รับเลือกเป็น “บุคคลตัวอย่าง ผู้ปฏิบัติดี ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ” ประจำปี 2557
- โล่เกียรติคุณรางวัล “อาสาตามหาคนดี” ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2558
- โล่เกียรติคุณ “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี สาขา ผู้นำทางวิชาการและการศึกษาต้นแบบประจำปี พ.ศ. 2559
- รางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” จากสมาคมผู้ทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2559
- รางวัล Best Project Award TMA-MDP (Batch 25) จากสถาบัน TMA ปี พ.ศ. 2560
- รางวัล เชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภท “สร้างชื่อเสียง ด้านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอก” จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประเภท อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561
- รางวัล “ต้นธรรม” บุคคลผู้มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี ครั้งที่ 1 สาขาผู้นำด้านวิชาการและพัฒนางาน ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561
- โล่เกียรติคุณ “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี ครั้งที่ 3 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี พ.ศ. 2561
- รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคม และประชมคมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มอบรางวัล บุคคลดีเด่น ประเภทการแต่งกายดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
- โล่ขอบคุณ ผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงาน ทอล์คแอนด์โชว์การกุศล “คนไทย ใจต้องสู้” HELP THE SOUTH ช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัย ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554
- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชาทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

Research (งานวิจัย)

1. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้จำหน่ายอิสระในการขายตรง โดยใช้การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
2. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประสบผลสำเร็จของผู้จำหน่ายอิสระในธุรกิจขายตรง ของบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. ปัจจัยทางการตลาดสมัยใหม่ที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อน้ำยาล้างจาน : กรณีศึกษาตลาดการค้าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.
4. A Study of Information for Development of Digital Marketing Compretency Curriculum for Students under the Hight Education
5. Study Adaptation Guidelines of the Market for Health Care Older People in the Digital Era Case Study Ze-Oil Company
6. The Analysis of Leadership and Marketing Factors on Bank Branch Expansion Performance.
7. การวิเคราะห์ความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา: การมุ่งแก้ไขปัญหาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินของ บริษัท เอ็มพาวเวอร์ไลฟ์ จำกัด (Analysis of Social Responsibilities A Case Study of Focusing on Solving Problems of Psoriasis Patients of Empowerlife Co., LTD)
8. การให้คำปรึกษาตามแนวทฤษฏีการบำบัดด้วยเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมสำหรับนักธุรกิจที่ประสบปัญหาในภาวะวิกฤต

อาจารย์ทิพสุดา หมื่นหาญ

ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ รักษาการหัวหน้าสำนักงานการตลาด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- -------------------------------------------------

ดร.เดชา โลจนสิริศิลป

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก PhD. in Management, 2012, SIAM University

- ปริญญาโท MBA (Management Information System), 1995, SIAM University

- ปริญญาตรี BBA (Accounting), 1990, Ramkhumheang University

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- Director of Finance/Accounting, RAKS THAI FOUNDATION/
- IT Manager, THE THAI SILK (JIMTHOMPSON)/
- Manager, Internal Audit, DELOITTE TOUCHE TOHMATSUS/
- Manager, Internal Audit, PriceWaterHouse/
- Internal Auditor (Asia), BP Oil

Award & Certificate & วิทยากร

- 1) โครงการอบรม "การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตรวจสอบภาษีอากร" 24-26 เมษายน 2562 สำนักงานสรรพากรภาค 4
2) โครงการอบรม "การตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)" 23 พฤศจิการยม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Research (งานวิจัย)

- "ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกกับ ความรู้สึกพึงพอใจของพนักงานในการมีส่วนร่วมโครงการ QCC ของบริษัท" 6 th TECHCON 2020 “ระบบสารสนเทศทางบัญชี กรณีศึกษาการพัฒนาระบบคำนวณค่าแรงเย็บโรงงานผลิต เสื้อผ้าขนาดเล็ก”, การประชุมวิชาการ “ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัย และพัฒนา 2562” “Risk Management: Samples of Implementation among SME Thai”, Itech & Techcon 2018 National and International Conference

ดร.สุภา จิรวัฒนานนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการจัดการ/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/ปีที่จบ 2556/มหาวิทยาลัยสยาม

- ปริญญาโท สาขาการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ปีที่จบ 2535/มหาวิทยาลัยเกริก

- ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ/ศิลปศาสตรบัณฑิต/ปีที่จบ 2527/มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- อาจารย์สอน MBA มหาวิทยาลัยเกริก, อาจารย์สอนการจัดการบิน MBA ณ สำนักวิชาบริหารการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
- อาจารย์สอนคณะบริหารธุรกิจการจัดการการบินที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Award & Certificate

- 1. ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมนักวิจัยแห่งชาติ, 2560 (หลักสูตรวิทยากรแม่ไก่).
2. ฝึกอบรมการออกแบบวิจัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ณ สำนักวิจัยแห่งชาติ, 2562.
3. ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม, 2559
4. การเขียนบทความเชิงวิชาการจากกลุ่มรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531 (ได้รับวุฒิบัตรและรางวัลสมนาคุณ)
5. การเขียนบทความเชิงวิชาการจากกลุ่มรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับกลุ่มประชาธิปไตยธรรม, 2532. (ได้รับวุฒิบัตรและรางวัลสมนาคุณ)

Research (งานวิจัย)

- 1. สุภา จิรวัฒนานนท์. (2559). รูปแบบการบริหารจัดการคลังสินค้าในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนม, 2559. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศประยุกต์ และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11 (ISSN: 1906-9006) วันพุธที่ 25 มกราคม 2560. ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก. หน้า 340 – 344.
2. สุภา จิรวัฒนานนท์. (2560). ทัศนคติของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำ เงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนม, 2560. โครงการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “นวัตกรรมในงานวิจัยด้านธุรกิจ ยุค 4.0 (Innovation in Business Research 4.0)” วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. หน้า 7-18.
3. สุภา จิรวัฒนานนท์. (2561). การสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศ. การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. หน้า 150-168.
4. สุภา จิรวัฒนานนท์. (2563). กลยุทธ์การจัดการความแตกต่างในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศ. The differentiation Strategic Management in Domestic of Low Cost Airlines Business. (กำลังดำเนินการ) (ทำคนเดียว)

อาจารย์ประภาศรี บิดาศักดฺ์

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- -------------------------------------------------

อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์เอกคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ปริญญาตรี วทบ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- อาจารย์ประจำโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนินตั้งแต่ปี2549-2551
- ระบบฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

Award & Certificate

-

Research (งานวิจัย)

- การพัฒนาระบบการลงทะเบียนสอบดทียบโอนรายงิชาระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงสร้างข่อมูลและขั้นตอนวิธี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่2 เรื่องการวิจัยด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แบบก้าวหน้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

อาจารย์ประวีณ ไม้เกตุ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย(S-MDN) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- เครือข่ายคอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Award & Certificate

- MikroTIK MTCNA (1609NA083)4-09-2016

Research (งานวิจัย)

- การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนการโดยสารรถโรงเรียนและการทัศนศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ TECHCON 2018
- การพัฒนาระบบค้นหาตำแหน่งที่ว่างสถานที่จอดรถยนต์และแสดงผลผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ TECHCON 2020

อาจารย์เบญจมาภรณ์ จันทร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก อยู่ในระหว่างการศึกษา

- ปริญญาโท คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศม.) ปี 2557 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี 1. คณะสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ.) ปี 2546 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต ปี 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- 2548-2556 อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
- 2557-2561 อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
- 2562-2564 อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมสังคม คณะนวัตกรรมการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- 2565-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบคลังข้อมูลทางธุรกิจ, การวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกิจ, เทคโนโลยีเว็บ, การออกแบบแอนิเมชั่น, คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

Award & Certificate

- 1. รางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ปี 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
2. รางวัลสุดยอดครูดี ของคณะกรรมการการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2560

Research (งานวิจัย)

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ในรายวิชา การใช้โปรแกรมสานักงานขั้นสูง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ปี 2561
2. การจัดการศึกษาในระบบฝึกทวิภาคีในยุค 4.0 ปี 2562
3. กระบวนการดาเนินธุรกิจเพื่อสังคมด้านบริการอุปกรณ์สาหรับผู้สูงอายุ ปี 2562

อาจารย์วงศกร อยู่มาก

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- -------------------------------------------------

อาจารย์ประกาศ ปาวา ทองสว่าง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- -------------------------------------------------

อาจารย์ริณรณีย์ เสนีย์วาสน์

ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- -------------------------------------------------

อาจารย์เกสรี สมประสงค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2551 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

- ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 2541 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- งานประชาสัมพันธ์
- การตลาดบริการ , การตลาดทางตรง , ดารตลาดสังคมออนไลน์และการตลาดสมัยใหม่

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- สำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ณัฐพร มาประชา

อาจารย์ประจำฝ่ายการตลาด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- -------------------------------------------------

อาจารย์สุภาวดี สมศรี

หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี บธม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี บธบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หน้าที่ รับผิดชอบงานสอน ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการบัญชี ดูแลงานด้านวิชาการ การเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรฯ งานประกันคุณภาพระดับคณะฯ งานแผนยุทธศาสตร์สถาบัน งานแผนยุทธศาสตร์คณะฯ การจัดโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา และโครงการบริการวิชาการ วิทยากรการจัด อบรมสาขาวิชาการบัญชี
- พ.ศ.2557- 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หน้าที่ รับผิดชอบงานสอน ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรฯ งานประกันคุณภาพระดับคณะฯ งานแผนยุทธศาสตร์คณะฯ โครงการศึกษาดูงาน และโครงการบริการวิชาการ
- ที่ปรึกษา หจก.มะพร้าวอินเตอร์ฟู้ด
- การบัญชีต้นทุน1 , การบัญชีต้นทุน 2 , การบัญชีบริหาร

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- สุภาวดี สมศรี. 2563. “การศึกษาสภาพการจัดทำบัญชีตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจั่นมะพร้าวทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564
สุภาวดี สมศรี. (2563). “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการแปรรูปมะพร้าวอบกรอบ กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนมะพร้าวอินเตอร์ฟู้ด อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564. หน้า 286-293

อาจารย์สุนิสา พิมมานัส

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท ณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2558 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ (พ.ศ.2552-2558)

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- พ.ศ. 2563 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและแนวทางการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือนของคนทำงานในเขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร - Techcon 2020
- พ.ศ.2562 Household Accounting : A case study of students for pranakorn commercial technological college , Bangkok - International Conference on Interdisciplinary, Social Science, Business, Technology and Education (ISBTEC 2019) (ISBN: 978-967-16956-1-6) Bayview Beach Resort, Penang, Malaysia
- พ.ศ.2561 Household Accounting of students for Siam Technology College in Bangkok -International Association of Humanities, Social Sciences & Management Researchers 16th International Conference on Law, Business, Gender and Interdisciplinary Studies LBGIS-18)
- พ.ศ.2560 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การบัญชีขั้นต้น 1 - Techcon 2017

อาจารย์พัชรินทร์ ฉัตรสุวรรณยิ่ง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ/สาขาการบัญชี/บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/2557/มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ/สาขาการบัญชี-การบัญชีการเงิน/บริหารธุรกิจบัณฑิต/2554/มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- พนักงานบัญชี บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) พนักงานบัญชี บริษัท อีซี่ ออฟฟิศจำกัด อาจารย์ประจำ สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี, การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ, รายงานการเงินและการวิเคราะห์, ภาษีอากร 1, เศรษฐศาสตร์ทั่วไป, การบัญชีชั้นสูง 1,

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนระบบให้น้ำของเกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐาน จังหวัดพิจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ วัฒนะประทีป

ผู้อำนวยการสำนักกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- -------------------------------------------------

อาจารย์กันต์ธนัท วงษ์สิริมาตรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (2557)

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (2555)

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

-การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2016 เรื่อง การบริหารจัดการทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสังฆทานของผู้บริโภคในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
-การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2017 เรื่องการบริหารจัดการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
-การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2018 เรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดหัวมุม เกษตร-นวมินทร์
-การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องปัจจัยที่ส่งผลกำหนดจำนวนสมาชิกในครอบครัวของคนไทย
-การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2020 เรื่องศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการที่พึงประสงค์ตามทัศนะของสถานประกอบการ
-การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2021 เรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการระหว่างรถจักรยานยนต์รับจ้างและแกร็บไบค์ในเขตภาษีเจริญและเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์วรรณลักษณ์ อภินาวิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ / บธม. / 2550/วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต / สาขาการจัดการทั่วไป (การบัญชี) /ศศบ. / 2535/ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

1. เลขานุการ บริษัท มหาวิศว์ จำกัด
2. หัวหน้าสาขาวิชาปฏิบัติสำนักงาน รร.อรรถวิทย์พณิชยการ
3. ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รร.อรรถวิทย์พณิชยการ
4. อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
5. อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
6. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Award & Certificate

1. หลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ ๑
2. หลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ ๑

Research (งานวิจัย)

1. การเปรียบเทียบคุณภาพปัจจัยการบริการของผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการรับสินค้าโดยใช้ระบบ AS 400 ของโรงงานผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่ง

อาจารย์วสันต์ กานต์วรรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- อาจารย์สอนด้านการโรงแรม พนักงานต้อนรับส่วนหน้าและการสำรองห้องพักของโรงแรม

Award & Certificate

1. อบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียน แผนกแม่บ้านในโรงแรม งานทำความสะอาดห้องพัก วันที่ 5-7 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับมอบหมายจากสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ “แม่บ้านมืออาชีพ” วันที่ 5-7 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภายใต้กำกับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ตามความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

Research (งานวิจัย)

1. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวไทยในการเลือกใช้บริการห้องพักโรงแรมประเภทโพสเทล. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2563. (อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่)
2. การเปรียบเทียบความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ 13 ฉบับที่ 30 เดือนมกราคม – เมษายน 2562. หน้า 66 - 76
3. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานคร. วารสารการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสยาม. ปีที่ 11 เล่มที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559. หน้า 16 – 26
4. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารกระแสวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม. ปีที่ 17 ฉบับที่ 31 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559. หน้า 31 – 40
5. การประเมินคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชั่น. วารสารกระแสวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม. ปีที่ 15 ฉบับที่ 27 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2557. หน้า 3 – 15
6. ปัจจัยที่มีต่อความสัมพันธ์ในการเลือกใช้บริการที่พักรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมทางธุรกิจของ SME กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย

รักษาการหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก พ.ศ.2554 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ

- ปริญญาโท พ.ศ.2541 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ปริญญาตรี พ.ศ.2533 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- พ.ศ. 2533-2540 ธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน) พนักงานสาขา และ ผู้ช่วยการตลาดอาวุโส
- พ.ศ. 2541-2542 บริษัทเงินทุน ธนมาศ จำกัด ผู้จัดการสินเชื่อ3
- พ.ศ. 2542-2549 โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม อาจารย์ประจำ หน้าที่ รับผิดชอบสอน ระดับ ปวช. และ ปวส.
- พ.ศ.2549-2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- พ.ศ. ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Award & Certificate

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณากรณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557
- ประกาศนียบัตรการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก จาก แม่กองธรรมสนามหลวง
- ประกาศนียบัตร เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี จากอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ( 2 มีนาคม 2554)
- ประกาศนียบัตร เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำห้องนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ จาก คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- ประกาศนียบัตร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (วันที่ 8 พฤษภาคม 2558) จาก สมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
- อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ( 2560 )
- อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติขั้นสูง (AMOS) สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ( 2560 )
- โครงการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 12 ธันวาคม 2562)

Research (งานวิจัย)

- สุรางค์.(2562). ปัจจัยต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 1 (ม.ค.2563 -มิ.ย.2563 หน้า 43-52
- สุรางค์ (2561) ศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยพิจารณาด้านการ ลงทุนภาคเอกชน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.2562 -มิ.ย.2562)
- สุรางค์ (2561) คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคารที่พึงประสงค์ตามทัศนะ ของสถานประกอบการ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 2562 -มิ.ย.2562)
-สุรางค์.(2559). “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ในหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.”, วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.
- Boonyapongchai,S., Tichawanich,J., and Tichawanich,N., (2017) “The Study of Economic variables that affect the Value of Export” Conference Proceedings of the 15th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Smart Education for Sustainable Development.,” King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang., Thailand
- สุรางค์.(2556) “วิจัยความต้องการจำเป็นตามสมรรถนะครูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.” วารสาร รามคำแหง ปีที่ 30 ฉบับพิเศษ บทความวิชาการ/ วิทยานิพนธ์ ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม.

อาจารย์กฤษฏา เครือชาลี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท
1. คณะสถิติประยุกต์/ สาขาวิชาสถิติประยุกต์/ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)/ 2559/ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/ สาขาวิชาการเงิน/ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)/ 2555/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ/ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร/ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (Cum Laude)/ 2550/ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- Treasury Specialist, บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- Assistant Manager, Debt Capital Markets and Syndicate Division, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- Management Trainee, Human Resources Management Division, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

Award & Certificate & วิทยากร

- วิทยากรประจำกลุ่มในการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 5 โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- วิทยากรประจำกลุ่มในการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 4 โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Research (งานวิจัย)

- Complex Type 2 Investment Consultant (ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2)

นางสาวนรีรัตน์ หลักแก้ว

เจ้าหน้าที่ประจำคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- -------------------------------------------------

นางสาวโชติกา ม่วงกล่ำ

เจ้าหน้าที่ประจำคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- -------------------------------------------------

Connect