หลักสูตร

ปริญญาตรี

การตลาด

ปรัชญา

- การตลาด คือ หัวใจของธุรกิจ

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มทักษะในการเรียนรู้วิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้บัณฑิตรู้จักวิธีการนำความรู้ด้านการตลาดไปประยุกต์ใช้วางแผน การดำเนินงานด้านการตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในทางปฏิบัติให้กับองค์กรธุรกิจได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้บัณฑิตได้เข้าใจระบบและวิธีคิดวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ทางด้านการตลาด พัฒนา ปรับปรุงให้มีศักยภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปรัชญา

- เศรษฐกิจจะก้าวไกล ถ้าคนไทยก้าวทันเทคโนโลยีแห่งข้อมูล

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ถูกต้องพร้อมที่จะ นำไปปฎิบัติงานได้จริง ตามองค์กรต่างๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับการจัดระบบสารสนเทศของธุรกิจด้วยตนเอง

- เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บัณฑิต เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว สามารถที่จะไปศึกษาค้นคว้า และ/หรือเพิ่มเติมติดตามเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการ

ปรัชญา

- มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการจัดการตอบสนองความต้องการ ขององค์การธุรกิจทั่งภาครัฐและเอกชน

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการจัดการให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถทำงานและปรับตัวได้ในสถานการต่าง

- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ทางด้านการบริหารและด้านการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

- เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการบริหารและการจัดการละสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บัญชี

ปรัชญา

- ถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณธรรม คือ นักบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการนำความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในวิชาชีพบัญชี และ ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจริยธรรมสูงสุดโดยการนำเทคนิค การบัญชีและความรู้ทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ทุกด้านไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่ สูงขึ้นและ หรือตัดสินใจในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามหลัก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

- บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษามีความคิดริเริ่ม มีนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่ เสมอสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหลักการและเหตุผล มีการวางแผน การแนะนำ การควบคลุม อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบต่อสังคมดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

- บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติวิชาชีพด้านต่างๆ ได้แก่ การทำบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี ฯลฯ นำความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเชิงวิชาการในงานบริหารธุรกิจทั่วไป การตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม การมอบหมายงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และติดตามประเมินผลงานเพื่อเสนอผู้บริหาร หรือการนำไปใช้ในการบริหารงานของตนเอง

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปรัชญา

- มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความคิดในการจัดการนวัตกรรม การบูรณาการเทคนิคในการบริหารในยุคดิจิทัล มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการและพฤติกรรมต่างๆ ในองค์การที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน

- เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถพัฒนากระบวนการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องมีการปรับตัวได้ในสภาพการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรม มีศีลธรรม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ การวิจัย การประยุกต์งานวิจัย การใช้เทคโนโลยี และการวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนการแก้ปัญหาในด้านการบริหารธุรกิจ

- เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ในประเด็นที่เป็นแนวโน้มของภาคธุรกิจ หรือความรู้เฉพาะทางที่เป็นความต้องการจำเป็นของภาคธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพอิสระ และผู้ประกอบการ

Connect