บัญชี

ปรัชญา

- ถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณธรรม คือ นักบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการนำความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในวิชาชีพบัญชี และ ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจริยธรรมสูงสุดโดยการนำเทคนิค การบัญชีและความรู้ทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ทุกด้านไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่ สูงขึ้นและ หรือตัดสินใจในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามหลัก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

- บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษามีความคิดริเริ่ม มีนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่ เสมอสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหลักการและเหตุผล มีการวางแผน การแนะนำ การควบคลุม อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบต่อสังคมดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

- บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติวิชาชีพด้านต่างๆ ได้แก่ การทำบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี ฯลฯ นำความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเชิงวิชาการในงานบริหารธุรกิจทั่วไป การตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม การมอบหมายงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และติดตามประเมินผลงานเพื่อเสนอผู้บริหาร หรือการนำไปใช้ในการบริหารงานของตนเอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี

อาจารย์สุภาวดี สมศรี

หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี บธม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี บธบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หน้าที่ รับผิดชอบงานสอน ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการบัญชี ดูแลงานด้านวิชาการ การเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรฯ งานประกันคุณภาพระดับคณะฯ งานแผนยุทธศาสตร์สถาบัน งานแผนยุทธศาสตร์คณะฯ การจัดโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา และโครงการบริการวิชาการ วิทยากรการจัด อบรมสาขาวิชาการบัญชี
- พ.ศ.2557- 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หน้าที่ รับผิดชอบงานสอน ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรฯ งานประกันคุณภาพระดับคณะฯ งานแผนยุทธศาสตร์คณะฯ โครงการศึกษาดูงาน และโครงการบริการวิชาการ
- ที่ปรึกษา หจก.มะพร้าวอินเตอร์ฟู้ด
- การบัญชีต้นทุน1 , การบัญชีต้นทุน 2 , การบัญชีบริหาร

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- สุภาวดี สมศรี. 2563. “การศึกษาสภาพการจัดทำบัญชีตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจั่นมะพร้าวทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564
สุภาวดี สมศรี. (2563). “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการแปรรูปมะพร้าวอบกรอบ กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนมะพร้าวอินเตอร์ฟู้ด อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564. หน้า 286-293

อาจารย์สุนิสา พิมมานัส

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท ณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2558 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ (พ.ศ.2552-2558)

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- พ.ศ. 2563 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและแนวทางการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือนของคนทำงานในเขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร - Techcon 2020
- พ.ศ.2562 Household Accounting : A case study of students for pranakorn commercial technological college , Bangkok - International Conference on Interdisciplinary, Social Science, Business, Technology and Education (ISBTEC 2019) (ISBN: 978-967-16956-1-6) Bayview Beach Resort, Penang, Malaysia
- พ.ศ.2561 Household Accounting of students for Siam Technology College in Bangkok -International Association of Humanities, Social Sciences & Management Researchers 16th International Conference on Law, Business, Gender and Interdisciplinary Studies LBGIS-18)
- พ.ศ.2560 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การบัญชีขั้นต้น 1 - Techcon 2017

อาจารย์พัชรินทร์ ฉัตรสุวรรณยิ่ง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ/สาขาการบัญชี/บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/2557/มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ/สาขาการบัญชี-การบัญชีการเงิน/บริหารธุรกิจบัณฑิต/2554/มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- พนักงานบัญชี บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) พนักงานบัญชี บริษัท อีซี่ ออฟฟิศจำกัด อาจารย์ประจำ สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี, การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ, รายงานการเงินและการวิเคราะห์, ภาษีอากร 1, เศรษฐศาสตร์ทั่วไป, การบัญชีชั้นสูง 1,

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนระบบให้น้ำของเกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐาน จังหวัดพิจิตร

Connect