หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ Bachelor of Business Administration Program in Management

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการ)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of business Administrator program in management

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ BB.A (Management)

มี 4 กลุ่มกลุ่มวิชา

- กลุ่มวิชาการจัดการ

- กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม

- กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

- กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการจัดการตอบสนองความต้องการ ขององค์การธุรกิจทั่งภาครัฐและเอกชน

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการจัดการให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถทำงานและปรับตัวได้ในสถานการต่าง

- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ทางด้านการบริหารและด้านการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

- เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการบริหารและการจัดการละสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปรัชญา

- มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีคุณภาพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์ทิพสุดา หมื่นหาญ

ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ รักษาการหัวหน้าสำนักงานการตลาด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- -------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ วัฒนะประทีป

ผู้อำนวยการสำนักกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- -------------------------------------------------

อาจารย์กันต์ธนัท วงษ์สิริมาตรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (2557)

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (2555)

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

-การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2016 เรื่อง การบริหารจัดการทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสังฆทานของผู้บริโภคในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
-การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2017 เรื่องการบริหารจัดการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
-การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2018 เรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดหัวมุม เกษตร-นวมินทร์
-การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องปัจจัยที่ส่งผลกำหนดจำนวนสมาชิกในครอบครัวของคนไทย
-การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2020 เรื่องศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการที่พึงประสงค์ตามทัศนะของสถานประกอบการ
-การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2021 เรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการระหว่างรถจักรยานยนต์รับจ้างและแกร็บไบค์ในเขตภาษีเจริญและเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์วรรณลักษณ์ อภินาวิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ / บธม. / 2550/วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต / สาขาการจัดการทั่วไป (การบัญชี) /ศศบ. / 2535/ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

1. เลขานุการ บริษัท มหาวิศว์ จำกัด
2. หัวหน้าสาขาวิชาปฏิบัติสำนักงาน รร.อรรถวิทย์พณิชยการ
3. ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รร.อรรถวิทย์พณิชยการ
4. อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
5. อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
6. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Award & Certificate

1. หลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ ๑
2. หลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ ๑

Research (งานวิจัย)

1. การเปรียบเทียบคุณภาพปัจจัยการบริการของผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการรับสินค้าโดยใช้ระบบ AS 400 ของโรงงานผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่ง

Connect