หลักสูตร

ปริญญาตรี

การตลาด

ปรัชญา

- การตลาด คือ หัวใจของธุรกิจ

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มทักษะในการเรียนรู้วิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้บัณฑิตรู้จักวิธีการนำความรู้ด้านการตลาดไปประยุกต์ใช้วางแผน การดำเนินงานด้านการตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในทางปฏิบัติให้กับองค์กรธุรกิจได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้บัณฑิตได้เข้าใจระบบและวิธีคิดวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ทางด้านการตลาด พัฒนา ปรับปรุงให้มีศักยภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

อาจารย์วงศกร อยู่มาก

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- -------------------------------------------------

อาจารย์ประกาศ ปาวา ทองสว่าง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก กำลังศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตย์(ปร.ด)สาขาการจัดการ

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม) การศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547-2549


- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตย์(บธ.ม) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา 2552-2554

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2536-2540

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- รับผิดชอบงานสอน ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด สาขาการจัดการ งานอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลงานด้านรายวิชาของสาขา งานเทียบโอนรายวิชา งานสัมมนาการตลาด งานประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี งานรับสมัครนักศึกษา

Award & Certificate

- พ.ศ.2562 Open innovation and creative thinking techniques พ.ศ.2562 การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

Research (งานวิจัย)

- พ.ศ.2562 The Development of Energy Storage Bag Prototype for Securities, Disaster, and in Remote Areas.
พ.ศ.2562 วิเคราะห์ปัจจัยและการจัดกลุ่มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้พิการทางด้านร่างกาย
พ.ศ.2563 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสู่การศึกษาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม
พ.ศ.2564 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของสถานีตำรวจภูธรหันคา จังหวัดชัยนาท

อาจารย์ริณรณีย์ เสนีย์วาสน์

ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- -------------------------------------------------

อาจารย์เกสรี สมประสงค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2551 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

- ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 2541 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- งานประชาสัมพันธ์
- การตลาดบริการ , การตลาดทางตรง , ดารตลาดสังคมออนไลน์และการตลาดสมัยใหม่

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- สำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ณัฐพร มาประชา

อาจารย์ประจำฝ่ายการตลาด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก

- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- -------------------------------------------------

Award & Certificate

- -------------------------------------------------

Research (งานวิจัย)

- -------------------------------------------------

Connect