ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปรัชญา

- มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความคิดในการจัดการนวัตกรรม การบูรณาการเทคนิคในการบริหารในยุคดิจิทัล มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการและพฤติกรรมต่างๆ ในองค์การที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน

- เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถพัฒนากระบวนการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องมีการปรับตัวได้ในสภาพการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรม มีศีลธรรม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ การวิจัย การประยุกต์งานวิจัย การใช้เทคโนโลยี และการวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนการแก้ปัญหาในด้านการบริหารธุรกิจ

- เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ในประเด็นที่เป็นแนวโน้มของภาคธุรกิจ หรือความรู้เฉพาะทางที่เป็นความต้องการจำเป็นของภาคธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพอิสระ และผู้ประกอบการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร. โอภาส กิจกำแหง

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก พ.ศ.2548 ภาควิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ปริญญาโท พ.ศ.2534 MBA การตลาด มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาซิตี้ สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี พ.ศ.2532 ภาควิชาการบริหารงานบุคคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- พ.ศ. 2528 โต้วาทีครั้งแรกในระดับอุดมศึกษา และได้เป็นแชมป์โต้วาทีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในปีเดียวกัน และเริ่มเป็นนักพูดของมหาวิทยาลัยตั้งแต่นั้นมา โดยร่วมส่งเสริม และสร้างสรรค์กิจกรรมในการพูดทุกประเภท อาทิ การโต้วาที แซววาที การเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ การพูดสุนทรพจน์ รวมถึงการเป็นผู้ฝึกสอนทางด้านการพูดให้กับนักศึกษารุ่นน้องต่อๆ มาเป็นจำนวนมาก ภายใต้การสังกัดของชมรมปาฐกถาและโต้วาทีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งสามารถสร้างทีมนักโต้วาทีให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ มากที่สุดในระดับมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน
- พ.ศ. 2534-2546 หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด
- พ.ศ. 2535–ปัจจุบัน เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายทั้งภาครัฐบาล และเอกชน มากกว่า 1,000 บริษัท ในหัวข้อต่างๆ อาทิ เทคนิคการขาย การตลาด การบริการ การสร้างทีมงาน ภาวะผู้นำ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดต่อหน้าที่ชุมชน เทคนิคการสื่อสาร ฯลฯ
- พ.ศ. 2537 ออกรายการ “ทีวีวาที” ทางโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 ในญัตติแรก “กินเพื่ออยู่ หรืออยู่เพื่อกิน”
- พ.ศ.2546 ทำรายการโทรทัศน์ “คารม คมคิด” โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนาวาทศิลป์ จำกัด เป็นรายการที่เกี่ยวกับการพูดโดยตรง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ได้รับความนิยมสูงมาก และประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
- พ.ศ.2559-2562 ที่ปรึกษาส่วนงานบริการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


การทำงานในอดีต

- หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนาวาทศิลป์ จำกัด (ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์)
- ที่ปรึกษาส่วนงานบริการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด
- ประธานที่ปรึกษา บริษัท สปอร์ตรอน จำกัด
- ประธานที่ปรึกษา บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์ The Power Network
- ประธานที่ปรึกษา นิตยสาร Proud
- ประธานที่ปรึกษา บริษัท บ้านสวนน้ำ จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิตยสาร Business Owner
- ที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
- อาจารย์พิเศษในระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกใน สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยธนบุรี และ ที่ปรึกษาในโครงการปริญญาโทใน สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการผลิตตำราวิชาการของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบดุษฎีนิพนธ์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
การทำงานในปัจจุบัน
- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสด้อม โปร จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ วิชั่นมิชชั่น จำกัด
- ประธานที่ปรึกษา บริษัท เอ็มพาวเวอร์ ลิงค์ จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่าย ซี-ออยล์)
- วิทยากรรับเชิญในการบรรยายและให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด การขาย การบริการ การบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคลเชิงจิตวิทยา การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ การปรับทัศนคติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ฯลฯ ให้กับองค์กรในภาครัฐและเอกชน

Award & Certificate

- รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2556
- โล่รางวัล “ญาณสังวร” ผู้ได้รับเลือกเป็น “บุคคลตัวอย่าง ผู้ปฏิบัติดี ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ” ประจำปี 2557
- โล่เกียรติคุณรางวัล “อาสาตามหาคนดี” ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2558
- โล่เกียรติคุณ “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี สาขา ผู้นำทางวิชาการและการศึกษาต้นแบบประจำปี พ.ศ. 2559
- รางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” จากสมาคมผู้ทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2559
- รางวัล Best Project Award TMA-MDP (Batch 25) จากสถาบัน TMA ปี พ.ศ. 2560
- รางวัล เชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภท “สร้างชื่อเสียง ด้านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอก” จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประเภท อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561
- รางวัล “ต้นธรรม” บุคคลผู้มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี ครั้งที่ 1 สาขาผู้นำด้านวิชาการและพัฒนางาน ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561
- โล่เกียรติคุณ “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี ครั้งที่ 3 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี พ.ศ. 2561
- รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคม และประชมคมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มอบรางวัล บุคคลดีเด่น ประเภทการแต่งกายดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
- โล่ขอบคุณ ผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงาน ทอล์คแอนด์โชว์การกุศล “คนไทย ใจต้องสู้” HELP THE SOUTH ช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัย ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554
- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชาทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

Research (งานวิจัย)

1. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้จำหน่ายอิสระในการขายตรง โดยใช้การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
2. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประสบผลสำเร็จของผู้จำหน่ายอิสระในธุรกิจขายตรง ของบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. ปัจจัยทางการตลาดสมัยใหม่ที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อน้ำยาล้างจาน : กรณีศึกษาตลาดการค้าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.
4. A Study of Information for Development of Digital Marketing Compretency Curriculum for Students under the Hight Education
5. Study Adaptation Guidelines of the Market for Health Care Older People in the Digital Era Case Study Ze-Oil Company
6. The Analysis of Leadership and Marketing Factors on Bank Branch Expansion Performance.
7. การวิเคราะห์ความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา: การมุ่งแก้ไขปัญหาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินของ บริษัท เอ็มพาวเวอร์ไลฟ์ จำกัด (Analysis of Social Responsibilities A Case Study of Focusing on Solving Problems of Psoriasis Patients of Empowerlife Co., LTD)
8. การให้คำปรึกษาตามแนวทฤษฏีการบำบัดด้วยเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมสำหรับนักธุรกิจที่ประสบปัญหาในภาวะวิกฤต

ดร.เดชา โลจนสิริศิลป

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก PhD. in Management, 2012, SIAM University

- ปริญญาโท MBA (Management Information System), 1995, SIAM University

- ปริญญาตรี BBA (Accounting), 1990, Ramkhumheang University

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- Director of Finance/Accounting, RAKS THAI FOUNDATION/
- IT Manager, THE THAI SILK (JIMTHOMPSON)/
- Manager, Internal Audit, DELOITTE TOUCHE TOHMATSUS/
- Manager, Internal Audit, PriceWaterHouse/
- Internal Auditor (Asia), BP Oil

Award & Certificate & วิทยากร

- 1) โครงการอบรม "การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตรวจสอบภาษีอากร" 24-26 เมษายน 2562 สำนักงานสรรพากรภาค 4
2) โครงการอบรม "การตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)" 23 พฤศจิการยม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Research (งานวิจัย)

- "ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกกับ ความรู้สึกพึงพอใจของพนักงานในการมีส่วนร่วมโครงการ QCC ของบริษัท" 6 th TECHCON 2020 “ระบบสารสนเทศทางบัญชี กรณีศึกษาการพัฒนาระบบคำนวณค่าแรงเย็บโรงงานผลิต เสื้อผ้าขนาดเล็ก”, การประชุมวิชาการ “ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัย และพัฒนา 2562” “Risk Management: Samples of Implementation among SME Thai”, Itech & Techcon 2018 National and International Conference

ดร.สุภา จิรวัฒนานนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการจัดการ/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/ปีที่จบ 2556/มหาวิทยาลัยสยาม

- ปริญญาโท สาขาการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ปีที่จบ 2535/มหาวิทยาลัยเกริก

- ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ/ศิลปศาสตรบัณฑิต/ปีที่จบ 2527/มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Work Expertise(ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์การทำงาน)

- อาจารย์สอน MBA มหาวิทยาลัยเกริก, อาจารย์สอนการจัดการบิน MBA ณ สำนักวิชาบริหารการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
- อาจารย์สอนคณะบริหารธุรกิจการจัดการการบินที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Award & Certificate

- 1. ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมนักวิจัยแห่งชาติ, 2560 (หลักสูตรวิทยากรแม่ไก่).
2. ฝึกอบรมการออกแบบวิจัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ณ สำนักวิจัยแห่งชาติ, 2562.
3. ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม, 2559
4. การเขียนบทความเชิงวิชาการจากกลุ่มรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531 (ได้รับวุฒิบัตรและรางวัลสมนาคุณ)
5. การเขียนบทความเชิงวิชาการจากกลุ่มรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับกลุ่มประชาธิปไตยธรรม, 2532. (ได้รับวุฒิบัตรและรางวัลสมนาคุณ)

Research (งานวิจัย)

- 1. สุภา จิรวัฒนานนท์. (2559). รูปแบบการบริหารจัดการคลังสินค้าในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนม, 2559. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศประยุกต์ และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11 (ISSN: 1906-9006) วันพุธที่ 25 มกราคม 2560. ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก. หน้า 340 – 344.
2. สุภา จิรวัฒนานนท์. (2560). ทัศนคติของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำ เงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนม, 2560. โครงการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “นวัตกรรมในงานวิจัยด้านธุรกิจ ยุค 4.0 (Innovation in Business Research 4.0)” วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. หน้า 7-18.
3. สุภา จิรวัฒนานนท์. (2561). การสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศ. การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. หน้า 150-168.
4. สุภา จิรวัฒนานนท์. (2563). กลยุทธ์การจัดการความแตกต่างในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศ. The differentiation Strategic Management in Domestic of Low Cost Airlines Business. (กำลังดำเนินการ) (ทำคนเดียว)

Connect