คณะบริหารธุรกิจ

ปรัชญา : “สมาร์ททักษะ ลักษณะโดดเด่น เน้นวิชาการ ผสานคุณธรรม นำธุรกิจ”

วิสัยทัศน์ : “คณะบริหารธุรกิจมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กับการมีคุณธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความ ต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม”

ปณิธาน: “มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละธุรกิจได้”

สาขาที่เปิดสอน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เศรษฐกิจจะก้าวไกลถ้าคนไทยก้าวทัน อิเล็กทรอนิกส์ คอมเมิร์ช นำสู่เทคโนโลยีแห่งข้อมูล

การตลาด

กลไกการตลาด เท่ากับปัจจัยของการประสบความสำเร็จ

การจัดการ

ความมีระเรียบ คือการจัดการที่นำสู่ความก้าวหน้า

การบัญชี

สร้างองค์ความรู้ ถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณธรรม คือ นักบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่มีคุณภาพสู่สากล

ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.)

ทักษะเป็นเลิส บริหารเป็นเยี่ยม รอบรู้ทันโลก

Siam Technology College

คณะบริหารธุรกิจ นวัตกรรมนำสมัย ขอเชิญชวนเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ก้าวไปด้วยกันขอต้อนรับ Dek 65

BBA NEWS & Activities

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 📍📍

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า "บัณฑิตพรีเมี่ยม" โครงการความร่วมมือระหว่าง บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พิเศษ!
✅รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
✅เรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอน
✅มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกอาชีพ
✅รับสิทธิพิเศษ บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการ 7-11
✅รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ติดต่อสมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 📲 028785092 💻 Inbox: m.me/261425937307872 📱 Line: @siamtechno

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบรางวัล "ALL Teacher Award เชิดชูครู ซีพีออลล์" ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ในฐานะเป็นสถานบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้ดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาทวิภาคีได้อย่างยอดเยี่ยม ในโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ทั้งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกมอบรางวัลให้แก่ อาจารย์ทิพย์สุดา หมื่นหาญ (ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ, หัวหน้าสำนักงานการตลาด และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม) เชิดชูเกียรติให้เป็น "ครูดีเด่น" ประเภทครูพี่เลี้ยง/ครูนิเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เราพร้อมดูแลนักศึกษาทุกคนด้วยหัวใจ

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับสถาบันเครือข่าย

พร้อมร่วมรับฟังคำบรรยาย โดย รศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ในหัวข้อ "ปล่อยวาง สร้างสุข สนุกกับชีวิต" และร่วมเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฎิบัติการต่างๆภายในวิทยาลัยฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการศึกษาที่สูงขึ้นในระดับอุดมศึกษาต่อไปด

เลิกกลัว และกล้า ความสำเร็จจะเกิดขึ้น! ⚡🔥 🏆

สำนักงานการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดย รศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง และทีมงานการตลาด

มอบรางวัล "The best monitoring"

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) มอบรางวัล "The best monitoring" ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในฐานะเป็นสถานบันอุดมศึกษาเอกชน

VIDEO NEWS & Activities

Connect